java实现选择排序算法

      2019-12-03 09:17      JAVA编程
本篇文章介绍直接选择排序算法的JAVA实现。直接选择排序算法的基本思想是:n个记录的文件的直接选择排序可经过n-1趟直接选择排序得到有序结果

java实现选择排序算法

public static void selectSort(int[] array) {  for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {   int min = i;   for (int j = i + 1; j < array.length; j++) {    if (array[j] < array[min]) {     min = j;    }   }   Sort.swap(array, i, min);//交换i和min  } }

以上所述就是本文的全部内容了,希望能够对大家熟练掌握java的选择排序有所帮助。